วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 กับ สานงานเริ่มต้นจากระดับ 3
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น