วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555


  • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
  • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น