วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
                      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
                          ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น