วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้คือ


  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ระดับ 5
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานขั้นต้นทางการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนราชการ เช่น การวางฏีกาเตรียมการเบิกจ่ายเงินและสิ่งแทนตัวเงินการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณเป็นต้น และปฏิบัติหน้าทีอื่นที่เกี่ยวข้อง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น