วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
                สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับของตำแหน่ง
                ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น