วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด

  • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1654 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
  • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น