วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
             สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
           ตำแหน่งในสายนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น