วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหาระดับกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาที่ ก.อบต. ก.พ. หรือ ก.ค. รับรอง และ 
 2. ดำรงตำแหน่งระดับ 6 หรือที่ ก.อบต.เทียบเท่า โดยปฏิบัติงานทางด้านงานสวัสดิการสังคม พัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ

นอกจากจะมีความรู้ความสามารถในเรื่องของงานสวัสดิการสังคมแล้ว จะต้อง
 1. มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
 2. มีความสามารถในการริเริ่มปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
 3. มีความรู้ความเข้าใจนโยบายและแผนงานด้านต่างๆของส่วนราชการที่สังกัด
 4. มีความสามารถในการจัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำและเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
 5. มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
 6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 7. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารงานบุคคล
 8. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 9. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น