วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
             สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และรายได้อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและนำส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับของตำแหน่ง

            ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับตำแหน่งดังนี้คือ

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น