วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป

                   สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อและระดับตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น