วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
              สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจและต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในสายงานนี้ มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ


ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่การประปา 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่การประปา 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่การประปา 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่การประปา 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่การประปา 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น