วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่เทศกิจ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
               สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบล ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ชื่อและระดับตำแหน่ง
              ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ...
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1 ระดับ 1
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 2 ระดับ 2
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 3 ระดับ 3
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 4 ระดับ 4
  • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 5 ระดับ 5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น