วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบจ.ปี 2556  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
  • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2556
  • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกตามกลุ่มงาน
  • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น