วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคูณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคูณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กรปกครองส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น