วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บัญชีอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 4)

ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรองรับว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 4)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น