วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ ในเล่มประกอบด้วย

๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒ การดำเนินการทางวินัย
๓ การรายงานการดำเนินการทางวินัย
๔ ปกิณกะ
๕ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
๖ การให้ออกจากราชการ
๗ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๘ สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
๙ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

วินัย มี ๒ ความหมาย คือ
๑) ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบแผนความ ประพฤติที่กำหนดให้ข้าราชการต้อง ยึดถือปฏิบัติ
๒) ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่แสดงออกมาว่าสามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในกรอบของวินัยได้
วินัย มี ๒ ประเภท คือ ๑) วินัยอย่างไม่ร้ายแรง ๒) วินัยอย่างร้ายแรง
วินัย โทษทางวินัยมี ๕ สถาน ได้แก่

๑ วินัยอย่างไม่ร้ายแรง
(๑) ภาคทัณฑ์
(๒) ตัดเงินเดือน
(๓) ลดขั้นเงินเดือน
๒ วินัยอย่างร้ายแรง
(๔) ปลดออก
(๕) ไล่ออก
---------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น