วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คู่มือบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บําเหน็จบํานาญส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
การคิดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กบท
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556
บำเหน็จบำนาญ http://www.dla.go.th
สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2543

คู่มือบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น