วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท., ก.อบต. ที่ 0809.4/ว 18 ลงวันที่ 25 เมาายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการหนังสือสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/18 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ
แจ้งเวียนประธาน ก..., ..., .อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด และประธาน ก.เมืองพัทยา
อ้างถึง 1) ประกาศ ก.. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550
2) ประกาศ ก.. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.. 2549
3) ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากร ทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน 2549
ด้วยสำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. ได้รับข้อหารือจากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ที่ดำรงตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ ว่า ในกรณีที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานตามองค์ประกอบในหลักเกณฑ์ได้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องดำเนินการแต่งตั้งบุคคลใด อย่างไร
สำนักงาน ก.. .. และ ก.อบต. พิจารณาแล้วเห็นว่า ก.. .. และ ก.อบต. ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบให้เลขานุการ ก.. .. และ ก.อบต. หรือ ผู้ช่วยเลขานุการ ก.. .. และ ก.อบต. มีอำนาจตอบข้อหารือที่สามารถตอบโดยอ้างอิงองค์ประกอบของ ความหมายหรือมาตรฐานทั่วไปที่ชัดเจนหรือสามารถเทียบเคียงกับการตอบข้อหารือในประเด็นที่ ก.. .. และ ก.อบต. หรือคณะอนุกรรมการเคยมีมติเรื่องดังกล่าวมาแล้ว ตามข้อหารือเห็นว่า กรณีผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูผู้ดูแลเด็กเมื่อผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มเป็นระยะเวลา ๒ ปี ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.๑ แล้ว การที่จะขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นจะใช้แนวทาง และวิธีการประเมินผลงานตามประกาศ ก.. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2550 ซึ่งอนุโลมใช้กับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นเดียวกันตามประกาศ ก.. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.. 2549 และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.. 2549
สำหรับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูเพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ เมื่อข้าราชการหรือพนักงานครูยื่นเสนอขอรับการประเมินผลงาน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัด จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน และด้านผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จำนวน ๓ คน (ให้ตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ) ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือผู้อำนวยการกองการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ ด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี
2. ผู้อำนวยการสถานศึกษาของผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน
3. ข้าราชการพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า ครูชำนาญการ
ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถตั้งกรรมการตามที่กำหนดข้างต้นได้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอ ก... ... และ ก.อบต. แล้วแต่กรณี พิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม อาทิเช่น
1. กรรมการลำดับที่ 1 ก... ... และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี อาจพิจารณา เห็นชอบผู้รักษาราชการแทน หรือผู้อำนวยการสำนักการศึกษาหรือผู้อำนวยการกองการศึกษาสังกัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้
2. กรรมการลำดับที่ 2 ก... ... และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี อาจพิจารณา เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาได้

3. กรรมการลำดับที่ 3 ก... ... และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี อาจพิจารณา เห็นชอบผู้ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าครูชำนาญการ สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น หรือสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสังกัดอื่นๆ ได้ โดยคำนึงถึงความรู้ความสามารถ ความเหมาะสม ในการประเมินผลงานของผู้อื่นเสนอขอรับการประเมินผลงานทั้ง 3 ด้าน เป็นสำคัญ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ดาวน์โหลดหนังสือ http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2018/4/19894_1_1525059598131.pdfคลิกที่นี่


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น