วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

หนัสือสำนักงาน กจ.,กท.,ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพอเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น