แบบทดสอบออนไลน์ #ชุดที่ 28 แนวข้อสอบกฏหมายหลักที่ใชสอบเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #แนวข้อสอบออนไลน์

ตัวอย่าง แบบทดสอบออนไลน์
ชุด แนวข้อสอบกฏหมายหลักที่ใชสอบเข้ารับราชการในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น #แนวข้อสอบออนไลน์

ใครมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด *

ให้รองอธิบดี เป็นผู้ดาเนินการตามข้อใด กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ *

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลาออกต่อใคร *

นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวดที่เกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น มีกี่มาตรา *

เทศบาลสมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดกี่วัน แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากใคร *

ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ ก.พ. *

ในกรณีฉุกเฉินซึ่งจะเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ทันท่วงทีมิได้ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายอาจออกข้อบัญญัติชั่วคราวที่มิใช่ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรือข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากใคร และเมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วให้ใช้บังคับได้ *

ติวสอบออนไลน์

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า