แบบทดสอบออนไลน์ #ชุดที่ 27 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบออนไลน์

ตัวอย่าง แบบทดสอบออนไลน์
ชุด พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 #แนวข้อสอบออนไลน์

ข้อใดกล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับการพ้นตำแหน่งของรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล *

องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจออกข้อบัญญัติเพื่อเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละเท่าใด *

ข้อใดกล่าวถูกต้อง ผู้มีสิทธิสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล *

สมัยประชุมสามัญสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีกี่สมัย *

ผู้มีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นตามกฎหมาย กฎ และระเบียบข้อบังคับของทางราชการ *

สมัยประชุมวิสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดกี่วัน *
บุคคลใดมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล *

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง *
แนวข้อสอบออนไลน์

 

ติวสอบออนไลน์Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า