อ่านเพิ่มเติม

แจกฟรี! แนวข้อสอบท้องถิ่น ไฟล์ PDF ชุดที่ 2 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

แจกฟรี! แนวข้อสอบท้องถิ่น ไฟล์ PDF ชุดที่ 2 VIP แบบทดสอบแนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลิงค์ดาวน์โหลด …

แจกฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่น ไฟล์ PDF ชุดที่ 1 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

แจกฟรี แนวข้อสอบท้องถิ่น ไฟล์ PDF ชุดที่ 1 VIP_แบบทดสอบแนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โ…

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ปี 2565 ด…

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ…

แจกฟรี! แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับ…

แจกฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 31 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์

ตัวอย่าง แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์ ในการพัฒนาชนบทของประเทศไทยนั้นควรจะมีหลักการในการบริหารอย่างไร จึงจะทําให้การพ…

แจกฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 30 แนวข้อสอบอนุกรม #แนวข้อสอบออนไลน์

แจกฟรี! แนวข้อสอบอนุกรม ตัวอย่างแนวข้อสอบอนุกรมคณิตศาสตร์ ข้อ ) 3 8 5 15 23 8 34 45 ............ * 13 63 11 17 ข้อ ) 1 2 9 28 65…

แจกฟรี ! แนวข้อสอบนายสิบตำรวจ ไฟล์ PDF แนวข้อสอบตำรวจ 1,500 ข้อ พร้อมเฉลย

แจกฟรี แนวข้อสอบ วิชาที่ออกข้อสอบ(ที่เคยสอบ) การสอบข้อเขียน ข้อสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก ประกอบด้วย 1. ความสามารถทั่วไป  จำนวน 30 …

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แนวข้อสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 29 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 แนวข้อสอบออนไลน์ …

โหลดโพสต์เพิ่ม
ไม่พบผลการค้นหา