แจกฟรี! แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 31 แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์

ตัวอย่าง แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน #แนวข้อสอบออนไลน์

ในการพัฒนาชนบทของประเทศไทยนั้นควรจะมีหลักการในการบริหารอย่างไร จึงจะทําให้การพัฒนาชนบทของประเทศได้ผลอย่างสมบูรณ์ *
 • จัดระบบการบริหารการพัฒนาชนบทที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น
 • สนับสนุนให้มีการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่โดยการขยายการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น
 • จะต้องเน้นการพัฒนาฐานะของประชาชนในชนบทให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
 • สนับสนุนการดําเนินงานขององค์กรประชาชน ให้เข้ามามีส่วนในการบริหารมากขึ้น
การทํางานพัฒนาชุมชนโดยอาศัยโครงการช่วยให้เกิดการพัฒนาคนเพราะ *
 • ทําให้มีการวางแผนร่วมกัน
 • ทําให้ได้มีการกําหนดเป้าหมายร่วมกัน
 • ทําให้สามารถกําหนดความรับผิดชอบและแบ่งงานกันทํา
ใครเป็นผู้ริเริ่มและดําเนินการพัฒนาชุมชนและเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากผลของการพัฒนาชุมชน *
 • นายอําเภอ
 • รัฐบาล
 • นักพัฒนาชุมชน
 • ประชาชนในชุมชน
การให้การศึกษาโดยการพบปะเยี่ยมเยียนโดยตรง จะมีประโยชน์อย่างไร *
 • ทําให้ทราบปัญหาและความต้องการอันแท้จริงของประชาชน
 • มีความเป็นกันเอง
 • เป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

บุคคลใดต่อไปนี้ที่ถือว่าเป็นโครงสร้างทางการเมืองชนบทไทย *
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตนั้นๆ
 • กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • สมาชิกพรรคการเมืองในท้องถิ่น
 • รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
การพัฒนาชุมชน จะต้องมีการกําหนดนโยบายและการวางแผนอย่างไร *
 • กําหนดนโยบายและวางแผนตั้งแต่ระดับภูมิภาคถึงระดับท้องถิ่น
 • กําหนดนโยบายและวางแผนตั้งแต่ระดับประเทศถึงระดับท้องถิ่น
 • กําหนดนโยบายและวางแผนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับชุมชน
 • กําหนดนโยบายและวางแผนตั้งแต่ระดับภูมิภาคถึงระดับชุมชน
ข้อใดมิใช่การจัดระเบียบชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชน *
 • เพื่อนําพลังหรือศักยภาพชุมชนมาใช้แก้ไขและพัฒนาชุมชน
 • เพื่อรวมพลังและศักยภาพของชุมชน
 • เพื่อรวมตัวกันจัดหารายได้
 • เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและกลุ่มในสังคม

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า