แจกฟรี! แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 32 แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

ตัวอย่าง แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2560 - 2579 เป็นแผนระยะยาว 20 ปีเพื่อให้มีความสอดคล้องกับเรื่องใด *
 • ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี
 • วิสัยทัศน์ประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี
 • พันธกิจประเทศไทยระยะ ๒๐ ปี
ข้อใดเป็นสื่อทางการศึกษาที่คนพิการมีสิทธิขอยืม *
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • หนังสือเสียง
 • ถูกทุกข้อ
 • เครื่องพิมพ์ดีดอักษรเบรลล์
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยพ.ศ. 2551 ประกาศใช้ในข้อใด *
 • 5 มีนาคม 2551
 • 2 มีนาคม 2551
 • 3 มีนาคม 2551
 • 4 มีนาคม 2551
แนวการจัดการการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ยึดหลักตามข้อใด *
 • หลักสูตรมีความสำคัญที่สุด
 • กระบวนการเรียนการสอนสำคัญที่สุด
 • ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเท่ากัน
 • ถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดที่มาจากคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิใครเป็นผู้แต่งตั้ง *
 • ผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รัฐมนตรี
 • คณะรัฐมนตรี
 • เลขาธิการ กศน.
ข้อใดไม่สอดคล้องการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการการจัดการศึกษา *
 • มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
 • รวมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาไว้ในการจัดการศึกษา
 • กำหนดมาตรฐานการศึกษา จัดระบบประกันคุณภาพ
 • กระจายอำนาจสู่สถานศึกษาทั้งหมด
คำสั่งของหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 กล่าวถึงเรื่องใด *
 • การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของท้องถิ่น
 • การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของส่วนกลาง
 • การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
 • การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของจังหวัด
ส่วนประกอบใดของโครงการที่จำเป็นน้อยที่สุด *
 • วัตถุประสงค์
 • วิธีดำเนินงาน
 • ปัญหาและอุปสรรค
 • ชื่อโครงการ
{getButton} $text={ดูรายละเอียด แจกฟรี! แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการศึกษา} $icon={link} $color={#ff00ff}
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า