วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

แนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคูณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับคูณวุฒิที่ ก.พ. ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์กรปกครองส่วนจังหวัด (ก.จ.) ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3

บัญชีเงินเดือนข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3
------------------------------
1) ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับบที่ 3)
2) บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 3
3) หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 1036 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
4) ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
5) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557
6) ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2557