วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง[ในระบบแท่ง] [Broadband]

- การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง[ในระบบแท่ง] [Broadband]
- การกำหนดเลขที่ตำแหน่งในระบบแท่ง Broadband
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง [ในระบบแท่ง] [Broadband]
- บัญชีปรับปรุงสายงานจากระบบซีเป็นระบบแท่ง [Broadband]
- บัญชีการเทียบตำแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่ง [Broadband]

การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง[ในระบบแท่ง] [Broadband]

- การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง[ในระบบแท่ง] [Broadband]
- การกำหนดเลขที่ตำแหน่งในระบบแท่ง Broadband
- มาตรฐานกำหนดตำแหน่งแยกตามประเภท สายงาน และระดับตำแหน่ง [ในระบบแท่ง] [Broadband]
- บัญชีปรับปรุงสายงานจากระบบซีเป็นระบบแท่ง [Broadband]
- บัญชีการเทียบตำแหน่งและระดับในระบบซีเป็นระบบแท่ง [Broadband]

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

แบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๘ ตอนที่ ๖๐ ก วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ และให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
          ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีหน้าที่แสดงทรัพย์สินและหนี้สินตาม แบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ต่อคณะกรรมการ ปปช.

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี4


ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้ใช้บัญชีเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี4 โดยให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2557