วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คู่มือบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

บําเหน็จบํานาญส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546
การคิดบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กบท
พระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2556

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ

คำภีร์นักวินัยมืออาชีพ ในเล่มประกอบด้วย

๑ วินัยและการรักษาวินัย
๒ การดำเนินการทางวินัย
๓ การรายงานการดำเนินการทางวินัย
๔ ปกิณกะ
๕ พระราชบัญญัติล้างมลทินฯ
๖ การให้ออกจากราชการ
๗ การสั่งพักราชการ และการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
๘ สิทธิการอุทธรณ์ และการพิจารณาอุทธรณ์
๙ การร้องทุกข์ และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์

คู่มือระเบียบ กฎหมาย การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘


มาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระหว่างปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ได้มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนได้มีแจ้งเวียนหนังสือสั่งการและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลจำนวนหลายเรื่องดังนั้น เพื่อให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้มีคู่มือการปฏิบัติงานประกอบการวิเคราะห์วินิจฉัยและดำเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้จัดทำคู่มือระเบียบกฎหมายการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๘ ขึ้น