แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

              แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น,เทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำล,อบต.,เทียบตำแหน่ง,บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่นกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล(พนักงาน อบต.)

  • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว50 ลงวันที่ 3 เมษายน 2555 เรื่อง แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
  • บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น
---------------------------------------------------------------------

Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า