แบบทดสอบออนไลน์ ชุดที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ #แนวข้อสอบออนไลน์

ตัวอย่างแบบทดสอบออนไลน์ 
ชุด การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 


พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ใช้บังคับเมื่อใด
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ต้องสอดคล้องกับหลักการตามข้อใด

การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีใดก่อน
ข้อใดเป็นการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ตามที่ี่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้อุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ข้อใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
การจ้างงานที่ปรึกษา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้กระทำได้โดยวิธีใด
แนวข้อสอบบออนไลน์

ติวสอบออนไลน์ 
Thanawat Suknongbung

คิดดี พูดดี ทำดี

แสดงความคิดเห็น (0)
ใหม่กว่า เก่ากว่า