วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ก.พ. รับรองวุฒิ ป.บัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ

              " คุณวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการจัดการและการประเมินโครงการ สำนักงาน ก.พ. รับรอง เป็นประกาศนียบัติทางการจัดการ
               การจัดการและการประเมินโครงการ เป็นประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ ดังนั้นจึงตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน"

หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)

 • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ(นอกระดับควบ)
 • หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล(นอกระดับควบ)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทุนการศึกษาของ อปท. (ตอนจบ)

        คณะกรรมการกฤษฎีกามีความเห้นว่า กระทรวงมหาดไม่สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ในการให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ตารางเงินเดือนแบบขั้นบันได สำหรับเทียบในการเลื่อนระดับ • ตารางเงินเดือนแบบขั้นบันได สำหรับเทียบในการเลื่อนระดับ

บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง ของ อบต. ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนตำบล จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง ของเทศบาล ปี 2556
 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างของเทศบาล พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำของเทศบาล จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มาตรฐานตำแหน่งลูกจ้าง อบจ.ปี 2556 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว78 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2556
 • ตารางรายชื่อตำแหน่งลูกจ้างประจำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จำแนกตามกลุ่มงาน
 • ตารางมาตรฐานกำหนดตำแหน่งลูกจ้างประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • รายละเอียดตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ปี 2556

กรมส่งเสริมฯ ตอบข้อหารือกรณีการให้ทุนการศึกษาของ อปท. ว่า "กระทรวงมหาดไทยยังไม่ได้สั่งระงับ ชะลอ หรือยกเลิกหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาฯ แต่อย่างใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตั้งงบประมาณในเรื่องดังกล่าวได้"

อัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

ก.ท. ประกาศอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของพนักงานเทศบาล ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

ก.จ. ประกาศ อัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ ของข้าราชการ อบจ.ปี 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว77 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ประกาศ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือน และจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรองหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวิฒนั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 3)
 • ตารางอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ.,ก.ท.,และ ก.อบต.หรือ ก.พ.รับรองเพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)
 • ตารางขั้นปรับเพิ่มตามคุณวุฒิที่ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2555  จำแนกตามช่วงเงินเดือน และคุณวุฒิการศึกษา ที่เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2555)

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2556

หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะข้ามเขตจังหวัด

 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1654 ลงวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ข่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายในการเดินทางไปราชการ

หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายยในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555


 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555
 • หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555

ระเบียบ มท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท. พ.ศ. ๒๕๕๕


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๕

เทียบตำแหน่งเพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ อปท.


 • เทียบตำแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • เทียบตำแหน่งเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙

ระเบียบ มท ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2526(แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2548)

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2

บัญชีกลุ่มงานเกี่ยวข้องและเกื้อกูลของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 และระดับ 2 กับ สานงานเริ่มต้นจากระดับ 3
(ตามหนังสือสํานักงาน กจ.,ก.ท.,และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ ว 33 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2548)

ตำแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงาน นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6 ระดับ 6 ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 ระดับ 7 ตำแหน่งประเภทบริหาร
 • นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 8 ระดับ 8 ตำแหน่งประเภทบริหาระดับกลาง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร


 • กรมบัญชีกลาง-ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษา 13-05-2552
 • ระเบียบกระทรงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2551
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙
 • หนังสือกรมบัญชีกลางอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี

วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ลักษณะงานโดยทั่วไป
                      สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานทางการพัฒนาชุมชนซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและสันทนาการ การอนามัยและสุขาภิบาล การปกครองท้องถิ่นและความเจริญด้านอื่น ๆ โดยเป็นผู้ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุกด้าน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่เทศกิจ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

สายงาน เจ้าหน้าที่เทศกิจ

ลักษณะงานโดยทั่วไป
               สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงการควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบังคับตำบล ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
             สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
เกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่สนับสนุนผลงานและนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบล เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น เป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่นกับประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

บันทึกข้อมูล-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
                สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล เพื่อใช้กับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลลงในบัตร หรือกระดาษเทป หรือเทปแม่เหล็กหรือจานแม่เหล็ก และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฎิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป

                   สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณธรรมดา ซึ่งมีลักษณะงานเกี่ยวกับการรับ ส่ง ลงทะเบียนหนังสือ เก็บและค้นหาหนังสือ รวบรวมข้อมูล ร่างโต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง คัดสำเนา พิมพ์ ตรวจทานหนังสือ ดูแลรักษาและเบิกจ่าย พัสดุ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่อและอำนวยความสะดวกต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

การจัดเก็บรายได้-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
             สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
และรายได้อื่น ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจรับแบบแสดงรายการคำร้องหรือคำขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชำระเงิน เขียนใบเสร็จรับเงินและลงบัญชี จัดทำทะเบียนและรายการต่าง ๆ เก็บรักษาหลักฐาน การเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ออกหมายเรียกและหนังสือเชิญพบตรวจสอบและประเมินภาษี การเก็บรักษาและนำส่งเงิน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่การประปา-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ลักษณะงานโดยทั่วไป
              สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับกิจการประปา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงาน การผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา การติดตั้งประปา การตรวจ แก้ไข ปรับซ่อมมาตรวัดน้ำ การสำรวจและต่อท่อประปา การจดเลขมาตรวัดน้ำ และคำนวณปริมาณงานน้ำจากมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ วางแผน ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของการประปา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งในสายงานนี้ มีชื่อและระดับของตำแหน่งดังนี้ คือ

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี-มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้คือ


 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ระดับ 1
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 ระดับ 2
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 ระดับ 3
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 4 ระดับ 4
 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 5 ระดับ 5

วันอังคารที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556

บัญชีเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1927 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเืดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--องค์การบริหารส่วนจังหวัด-----
 • บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งของพนักงานส่วนท้องถิ่น--เทศบาลและเมืองพัทยา-----

แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น

              แนวทางการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับข้าราชการส่วนท้องถิ่น,เทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนกับพนักงานส่วนตำล,อบต.,เทียบตำแหน่ง,บัญชีการเทียบตำแหน่งข้าราชการพลเรือนและข้าราชการประเภทอื่นกับพนักงานส่วนท้องถิ่น เช่น ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล(พนักงาน อบต.)

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล


 • มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

ดูรายละเอียด   บัญชีมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล

หลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

หลักธรรมาภิบาล หรือระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
(GOOD GOVERNANCE)


ความเป็นมาของหลักธรรมาภิบาล

                   จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของสังคม ดังที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่า สาเหตุสำคัญ ประการหนึ่งเกิดขึ้นจากความบกพร่อง ความอ่อนแอ และหย่อนประสิทธิภาพของกลไกด้านการบริหารจัดการในระดับชาติ และระดับองค์กร ทั้งในภาครัฐ และเอกชน รวมไปถึงการทุจริต และการกระทำผิดจริยธรรมในวิชาชีพ ซึ่งแยกพิจารณาได้ดังนี้

การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับ

                         การใช้วุฒิปริญญาโท มาลดระยะเวลาในการเลื่อนระดับนั้นอาจทำให้เข้าใจว่า หากมีวุฒิปริญญาโทแล้ว จะดำรงตำแหน่งในระดับละ 1 ปี นั้น ซึ่งการใช้วุฒิปริญญาโท นั้นจะใช้ได้กี่ครั้งนั้นต้องดูข้อเท็จจริงของแต่ละคนว่าจะครบเงื่อนไขในการเลื่อนช่วงใด หรือไม่ เพราะแต่ละคนมีเงื่อนไข ที่แตกต่างกัน จึงขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละรายๆไป

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2556

แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.


 • คำถาม - คำตอบ แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
 • แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
 • การเบิกค่าเช่าบ้านของ อปท.
******************************

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548

ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2


 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • ค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
 • บัญชีอัตราค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
-----------------------------------------------------

การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ


 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2478 ลงวันที่ 9 กันยายน 2553 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว1559 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2541 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 • หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0407/ว996 ลงวันที่ 14 กันยายน 2526 เรื่อง การเทียบตำแหน่งพนักงานจ้าง ของ อปท.เพื่อใช้สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำของ อปท.

 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. ด่วนที่สุดที่ มท 0809.3/ว1675 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554
 • บัญชีอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ


 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว8 ลงวันที่ 28 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • พระราชกฤษฏีกา การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2554
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท บริหาร
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท อำนวยการ
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท วิชาการ
 • บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภท ทั่วไป
 • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2554 ให้ไว้ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2554
 • แบบคำสั่ง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน กรณีปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการปรับใหม่

หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น


 • หนังสือสำนักงาน ก.จ.,กท.,ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว331 ลงวันที่ 30 พศจิกายน 2553 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
 • ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
 • ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เงินเดือนข้าราชการ พ.ศ. 2551


 • หนังสือสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.1/ว28 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2552 เรื่องการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว


 • หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว115 ลงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551 เรื่อง การให้ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

โควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน

หนัสือสำนักงาน กจ.,กท.,ก.อบต.ที่ มท 0809.1/ว346 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2546 เรื่อง การกำหนดโควตาและวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้างและเงินตอบแทนพอเศษสำหรับข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หลักเกณฑ์กำหนดอัตราเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มตามคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2)

หนังสือสำนักงาน กจ.,กท., ก.อบต.ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 32 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เรื่อง ประกาศ กจ.,กท.,ก.อบต. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ 2)